Humanologie 1094-1353

Nikomachische Ethik 1094-1181 (engl.)

Magna Moralia 1181-1213

Eudemische Ethik 1214-1249

Peri Areton kai Kakion 1249-1251

Politik 1252-1342 (engl.)

Ökonomie 1343-1353 (engl.)

Athenerstaat o. N. (engl.)